Doneer om de onafhankelijkheid van Oekraïne te ondersteunen
Gratis verzending vanaf 25€ Gratis verzending vanaf 25€
90 dagen recht op retour 90 dagen recht op retour
Gratis App Gratis App

Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied en contractuele partner

1.1 Alle leveringen en prestaties naar aanleiding van een bestelling in de webshop, die is op te roepen via blackroll.com (hierna ook genoemd "onlineshop"), vinden uitsluitend plaats op basis van de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van bestelling geldende versie. Hiervan afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.2 Bestellers in de zin van deze Algemene Voorwaarden kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn. Consumenten in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke personen, die de bestelling doen voor een doel dat voornamelijk geen verband houdt met hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten. Ondernemers in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke of juridische personen of rechtsbekwame personenvennootschappen, die bij het sluiten van de overeenkomst handelen in uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Aanbieder van de onlineshop en contractuele partner bij via de onlineshop gedane bestellingen is BLACKROLL® AG, Hauptstraße 17, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland, vertegenwoordigd door bedrijfsleider Peter Rohn, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com, handelsregisterkantoor: kanton Thurgau, ondernemingsidentificatienummer (UID)/firmanummer: CHE-228.574.355 (hierna ook genoemd "BLACKROLL®").

Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De presentatie van de goederen in de onlineshop betekent nog geen bindend aanbod voor het afsluiten van een overeenkomst door BLACKROLL®, maar is uitsluitend een vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een bestelling.

2.2 Bestellingen kunnen alleen gedaan worden door personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De verkoop van goederen gebeurt uitsluitend in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden.

2.3 De besteller kan de goederen in de onlineshop uitkiezen en door aanklikken van de knop "In de winkelmand" in de winkelmand plaatsen. Invoerfouten kunnen tot het moment van klikken op de knop "bestellen en betalen" worden gecorrigeerd via de knop "bestelling controleren" en de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Door de knop "bestellen en betalen" aan te klikken, doet de besteller een bindend aanbod voor de aankoop van de zich in de winkelmand bevindende goederen.

2.4 Na ontvangst van de bestelling stuurt BLACKROLL® een automatische ontvangstbevestiging aan het door u aangegeven e-mailadres. Deze automatische ontvangstbevestiging betekent nog geen acceptatie van de bestelling, maar dient uitsluitend als bewijs dat de bestelling door BLACKROLL® is ontvangen.

2.5 De overeenkomst met BLACKROLL® komt pas tot stand wanneer BLACKROLL® de acceptatie en afhandeling van de bestelling en de verzending van de goederen per afzonderlijke e-mail (bestel-/verzendbevestiging) aan de besteller bevestigt.

2.6 Mocht levering van de bestelde goederen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld doordat de desbetreffende goederen niet op voorraad zijn, dan verstuurt BLACKROLL® geen bestel-/verzendbevestiging. In een dergelijk geval komt geen overeenkomst tot stand. BLACKROLL® zal de besteller hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een eventueel al ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen. De besteller heeft in overleg met de klantenservice de mogelijkheid de goederen nageleverd te krijgen.

Opslaan van de tekst van de overeenkomst

BLACKROLL® slaat de bestelling en de ingevoerde bestelgegevens op in het kader van de wettelijke bepalingen. De bestelgegevens kunnen in onmiddellijke aansluiting op een bestelling in de onlineshop, wanneer die gedaan is via de knop "bestellen en betalen", door de besteller worden geprint. Wanneer de besteller zich bij de onlineshop als gebruiker heeft geregistreerd, kan hij zijn bestelgegevens in de onlineshop opvragen via "Mijn account". Mocht hij zich niet als klant bij de onlineshop geregistreerd hebben en overdracht van zijn bestelgegevens willen, dan kan hij zich per e-mail richten tot shop.nl@blackroll.com.

Herroepingsinformatie en voorbeeld herroepingsformulier

In zoverre de besteller consument is, heeft hij het onderstaande herroepingsrecht:

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons

als besteller met leveringsadres in Duitsland of andere landen dan Zwitserland via de volgende contactgegevens: BLACKROLL AG c/o Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Märkische Allee 15, 14979 Großbeeren, Duitsland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

als besteller met leveringsadres in Zwitserland via de volgende contactgegevens: BLACKROLL AG, Hauptstraße 17, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefoon, fax of e-mail) in kennis stellen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor afloop van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen we alle van u ontvangen betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen aan u terug te betalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere vorm van levering als de door ons aangeboden, voordeligste standaard levering). Voor deze terugbetaling maken we gebruik van dezelfde betalingsmethode als die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij we uitdrukkelijk iets anders met u overeenkomen. In geen geval worden u in verband met deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren tot het moment waarop we de goederen terugontvangen hebben of tot u het bewijs geleverd heeft dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt,

als besteller met leveringsadres in Duitsland of andere landen dan Zwitserland via de volgende contactgegevens: BLACKROLL AG c/o Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Märkische Allee 15, 14979 Großbeeren, Duitsland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

als besteller met leveringsadres in Zwitserland via de volgende contactgegevens: BLACKROLL AG, Hauptstraße 17, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

terug te sturen of te overhandigen.

De termijn is aangehouden wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen. Eventueel waardeverlies van de goederen komt alleen voor uw rekening wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een voor het controleren van de hoedanigheid, eigenschappen en functionering van de goederen niet noodzakelijke handelwijze.

Einde van de herroepingsinformatie

Voorbeeld herroepingsformulier

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het aan ons terug)

Bestellers met leveringsadres in Duitsland of andere landen dan Zwitserland aan:

BLACKROLL AG c/o Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Märkische Allee 15, 14979 Großbeeren, Duitsland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com

Bestellers met leveringsadres in Zwitserland aan:

BLACKROLL AG, Hauptstraße 17, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)

Artikel __________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) ___________________________

Naam van de consument(en) __________________________

Adres van de consument(en) ___________________________

Handtekening van de consument(en) (*) (alleen bij kennisgeving op papier)

Datum ________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Prijs en verzendkosten

5.1 De hier vermelde verzendkosten worden tijdens de bestelprocedure automatisch berekend en aan de besteller getoond.

5.2 De prijzen worden aangegeven in euro (EUR).

5.3 Wanneer niet anders blijkt uit de productomschrijving, gaat het bij de in de onlineshop vermelde prijzen om de eindconsumentprijs, inclusief de op dat moment geldende wettelijke omzetbelasting (belasting toegevoegde waarde) en exclusief de verzendkosten.

5.4 Bij levering buiten Duitsland kunnen daar afhankelijk van het artikel douanekosten en andere kosten, evenals belastingen in het land van de ontvanger, bijkomen. Deze kosten komen voor rekening van de besteller en dienen onmiddellijk bij de bevoegde instantie te worden voldaan. BLACKROLL® raadt u daarom aan voorafgaand aan een bestelling informatie in te winnen bij de verantwoordelijke instantie.

Leveringsvoorwaarden en -tijden

De goederen worden geleverd op het door de besteller aangegeven leveringsadres, Bestellingen worden afhankelijk van de tijd van ontvangst zo snel mogelijk verzendklaar gemaakt. Levering vindt plaats per post. In zoverre geen afwijkende leveringstermijnen zijn overeengekomen, bedraagt de leveringstijd voor leveringen binnen Duitsland maximaal 5 werkdagen en voor leveringen buiten Duitsland maximaal 14 werkdagen na afsluiting van de bestelprocedure door de besteller.

Betalingsvoorwaarden

7.1 Als betalingsmethodes worden door BLACKROLL® zowel creditcards (Visa, Mastercard), PayPal als directe overschrijving geaccepteerd.

7.2 In zoverre niet anders overeengekomen, dient de betaling van de koopprijs te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst.

7.3 Betaling op rekening en financiering

In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u kopen op rekening en gespreid betalen als betalingsmogelijkheden aan. Houd er rekening mee dat kopen op rekening en gespreid betalen alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat altijd betaald moet worden aan Klarna.

Rekening

In geval van kopen op rekening met Klarna ontvangt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige Algemene Voorwaarden voor kopen op rekening, die u bij deze betalingsvariant automatisch accepteert, vindt u hier, De onlineshop rekent bij kopen op rekening met Klarna een bedrag van 0,00 euro.

Gegevensbeschermingsbepaling

Klarna controleert en beoordeelt de door u ingevoerde gegevens en wisselt in geval van gerechtvaardigd belang en aanleiding gegevens uit met andere ondernemingen en kredietregistratiebureaus. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsbepalingen en overeenkomstig de informatie in de gegevensbeschermingsbepalingen van Klarna.

Verbeteringen en wijzigingen

BLACKROLL® behoudt zich het recht voor ook zonder voorafgaande kennisgeving productveranderingen aan te brengen, die vanuit het oogpunt van de fabrikant dienen voor verbetering van de kwaliteit. Onbeduidende afwijkingen ten opzichte van de beschrijvingen en afbeeldingen zijn mogelijk.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot het moment van volledige betaling eigendom van BLACKROLL®.

Garantie

De aansprakelijkheid voor gebreken richt zich naar de wettelijke voorschriften. De verjaringstermijn voor wettelijke garantieaanspraken bedraagt twee jaar en begint bij aflevering van de goederen.

Gegevensbescherming

BLACKROLL® verzameld en gebruikt de meegedeelde persoonsgegevens (zoals bijv. naam, adres of e-mailadres) volgens de bepalingen van de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Meer informatie hierover vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder gegevensbescherming.

Van toepassing zijnd recht, bevoegde rechtbank en taal van de overeenkomst

12.1 Op deze overeenkomst is het Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

12.2 Wanneer de besteller als consument handelt, geldt de hiervoor genoemde rechtskeuze alleen in zoverre dat niet de dwingende wettelijke bepalingen in gevaar brengt van het land waar de besteller zijn gebruikelijke woonplaats heeft.

12.3 Wanneer de besteller een ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds is, wordt als bevoegde rechtbank voor alle geschillen over deze Algemene Voorwaarden, en de op basis van de geldigheid daarvan gesloten overeenkomsten, Kreuzlingen (kanton Thurgau, Zwitserland) overeengekomen.

12.4 De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits.

Versie 11.2016