Verantwoordelijke instantie en algemene gegevensbeschermingsprincipes

Wij,

BLACKROLL AG

Hauptstrasse 17

CH-8598 Bottighofen

Zwitserland


Tel. Zwitserland: +41 (0)71 508 5779

Tel. Duitsland: +49 (0)7141 696 2569

vertegenwoordigd door bedrijfsleider Peter Rohn

Handelsregisterkantoor: kanton Thurgau
Ondernemingsidentificatienummer (UID)/firmanummer: CHE-228.574.355


shop.nl@blackroll.com

www.blackroll.com,

hechten groot belang aan de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens als exploitant van deze website, die is op te roepen via "www.blackroll.nl“ en "www.blackroll.com“ (hierna genoemd "website") en de via deze site aangeboden webshop (hierna genoemd "onlineshop").

Bij de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens is waarborging van uw privacy en naleving van de gegevensbeschermingsbepalingen een belangrijke aangelegenheid voor ons. Uw persoonsgegevens worden daarom uitsluitend met inachtneming van de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften verzameld, verwerkt en gebruikt.

Als verantwoordelijke instantie is het belangrijk voor ons dat u bij het gebruik van onze website en de onlinediensten te allen tijde kunt vertrouwen op onze naleving van gegevensbescherming. U dient te weten welke persoonsgegevens we tijdens uw bezoek aan de website en het gebruik van onze onlinediensten verzamelen en hoe we die verwerken en gebruiken. De volgende aanwijzingen zijn bedoeld om u hierover meer informatie te geven. Bovendien willen we u informeren over de maatregelen die we treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en misbruik.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt uitsluitend voor onze website en de via onze website beschikbaar gestelde onlinediensten, inclusief onze onlineshop. De volgende aanwijzingen hebben met name geen betrekking op internetpagina's van andere aanbieders, waar een link op onze pagina's naar verwijst of - omgekeerd - waarop een link staat die naar onze website verwijst. Voor andere internetpagina's en diensten van BLACKROLL, bijv. onze BLACKROLL-app, geldt uitsluitend de desbetreffende daar op te vragen gegevensbeschermingsverklaring.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke en zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Daaruit volgt dat uw persoonsgegevens bestaan uit alle gegevens die identificatie van u als persoon mogelijk maken, zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons verzameld, verwerkt en gebruikt wanneer en in zoverre u ons de desbetreffende gegevens vrijwillig ter beschikking heeft gesteld voor concrete verzameling of gebruik van gegevens, een wettelijk voorschrift concrete verzameling en/of gebruik van gegevens toestaat of u hier van tevoren uitdrukkelijk in heeft toegestemd.

Omdat onze zetel zich in Zwitserland bevindt en onze website en onlineshop van daaruit worden beheerd, vindt verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens, in zoverre deze gegevensbeschermingsverklaring niet anders aangeeft, in principe plaats in Zwitserland. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens met name voor de volgende doelen:

a) Aanmaken van een klantaccount en aankopen in de onlineshop:

aa) Klantaccount

We maken voor elke klant, die zich als zodanig registreert, een door een wachtwoord beschermde rechtstreekse toegang aan tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens (klantaccount). Hier kunt u de gegevens over de door u afgesloten, lopende en onlangs verzonden bestellingen inzien en uw adresgegevens en de nieuwsbrief beheren. U verplicht zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden door te geven. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor oneigenlijk gebruikte wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons toe te schrijven is.

bb) Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. Daarom houden we ons bij de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens strikt aan de wettelijke bepalingen van de wetgeving op gegevensbescherming.

In onze onlineshop verzamelen en verwerken we uw gegevens, die we opslaan voor volledige afhandeling uw aankoop, met inbegrip van eventuele latere garantieprestaties en de daarop betrekking hebbende services, de technische administratie en, in zoverre wettelijk of op basis van afzonderlijke toestemming toegestaan, eigen marketingdoelen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven of op andere wijze overgedragen wanneer dit nodig is voor het doel van afhandeling van de overeenkomst of afrekening of wanneer u daar van tevoren in heeft toegestemd. In het kader van afhandeling van de bestelling ontvangen bijvoorbeeld de hiervoor door ons ingezette dienstverleners (zoals vervoerders, logistieke ondernemingen, banken) de noodzakelijke gegevens voor afhandeling van de bestelling en de opdracht. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners uitsluitend worden gebruikt voor uitvoering van hun opdracht. Ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en vindt dan ook niet plaats bij de door ons met de opdracht belaste dienstverleners.

Voor uw bestelling hebben we uw juiste naam-, adres- en betalingsgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben we nodig om de ontvangst van de bestelling aan u te bevestigen en met u te kunnen communiceren. We gebruiken het bovendien voor uw identificatie (inloggen klant). Verder ontvangt u via uw e-mailadres uw bestel- en verzendbevestiging.

Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor uitvoering van het met opslag beoogde doel, in zoverre er geen sprake is van een hiermee in strijd zijnde wettelijke bewaarplicht of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. In deze gevallen kunt u ook aanspraak maken op wissing.

cc) Innen van openstaande vorderingen / afhandeling van betaling

Voor het afhandelen van de betaling werken we samen met de volgende betalingsdienstverleners:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxemburg

SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München, Duitsland

in geval van creditcardbetaling met Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA

Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden

Hierbij is het voor het doel van afhandeling van de betaling nodig uw betalingsgegevens aan de desbetreffende betalingsdienstverlener door te geven. Let daarom op de desbetreffende gegevensbeschermings- of beveiligingsbepalingen van de betalingsdienstverlener.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., http://www.paypal.com/de/webap...

SOFORT GmbH, https://www.sofort.com/ger-DE/...

Stripe Inc., https://stripe.com/de/privacy

Gegevensbeschermingsbepalingen Klarna

Mollie

Kiest u voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Mollie, dan wordt de betaling afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, sturen. met de informatie over uw naam bestelling, adres en IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer in overeenstemming met art. 6 Para. 1, onder b GDPR. Uw gegevens worden uits-luitend doorgegeven ten behoeve van het afhandelen van betalingen bij be-talingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dat hiervoor nodig is.t.

b) Communicatie per contactfunctie of e-mail:

Wanneer u per mail contact met ons opneemt, gebeurt verzameling, verwerking en gebruik van uw vrijwillig doorgegeven contactgegevens (zoals naam, e-mailadres) uitsluitend doelgericht, voor registratie en evt. beantwoording van uw verzoek(en) en voor technische administratie.

Wanneer u de functie om onmiddellijk contact op te nemen met de adverteerder gebruikt, gebeurt verzameling, verwerking en gebruik van uw vrijwillig doorgegeven contactgegevens (zoals naam, e-mailadres) ook uitsluitend doelgericht, voor het doorgeven van uw verzoek(en) aan de aangegeven ontvanger en voor technische administratie. Hetzelfde geldt voor de beantwoording van soortgelijke verzoeken door de adverteerder.

Omdat communicatie per e-mail en de contactfunctie niet via een beveiligde gegevensverbinding verlopen, is het raadzaam geen vertrouwelijke informatie zoals bank- of creditcardgegevens enz. op deze manier te verzenden.

c) Publicatie van personeelsadvertenties / online sollicitaties

Uw sollicitatiegegevens worden voor afhandeling van de sollicitatieprocedure elektronisch door ons verzameld en verwerkt. Volgt op uw sollicitatie het afsluiten van een arbeidscontract, dan kunnen de door u doorgegeven gegevens met inachtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften voor het doel van de gebruikelijke organisatie- en administratieprocedures door ons worden opgeslagen in uw personeelsdossier.

De door u doorgegeven gegevens worden in geval van afwijzing van uw sollicitatie twee maanden na het bekendworden van de afwijzing automatisch gewist. Dit geldt niet wanneer om reden van wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de bewijsplicht volgens de algemene wet inzake gelijke behandeling) langere opslag nodig is of wanneer u uitdrukkelijk heeft toegestemd in langere opslag in onze databank voor belangstellenden.

d) Verzameling en gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden en uw recht van bezwaar

Wanneer we uw e-mailadres in verband met de verkoop van goederen of dienstverlening ontvangen en u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt, behouden we ons het recht voor u volgens de volgende punten regelmatig aanbiedingen per e-mail te sturen over producten in ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de al eerder door u gekochte.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zonder dat u hiervoor andere dan de verzendkosten volgens het basistarief in rekening worden gebracht. Eventueel afzonderlijk gegeven toestemming kunt u eveneens herroepen. Hiervoor volstaat een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 8 genoemde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief).

aa) Nieuwsbrief:

Voor verzending van de nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde double opt-in-procedure, dat wil zeggen dat we u pas een nieuwsbrief sturen als u ons eerst van tevoren uitdrukkelijk heeft bevestigd dat we de nieuwsbriefservice kunnen activeren. Vervolgens sturen we u een bevestigingsmail waarin we u vragen te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door een link in deze e-mail aan te klikken. Door afsluiting van deze gescheiden double opt-in-procedure geeft u toestemming voor toezending van de nieuwsbrief.

We kunnen afzien van een nieuwe double opt-in als het abonnement op de nieuwsbrief wordt aangevraagd via het gebruikersaccount, omdat uw e-mailadres in dat geval al voor activering van het klantaccount werd gecontroleerd via de bevestigingslink. In dit geval volstaat een enkele opt-in (door aanklikken van een checkbox) in het klantaccount.

Mocht u in de toekomst geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u uw toestemming te allen tijde herroepen zonder dat daaruit andere dan de verzendkosten volgens basistarief ontstaan. Hiervoor volstaat een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief). Uiteraard vindt u ook in elke nieuwsbrief een afmeldingslink.

De nieuwsbrief wordt verzonden via "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Gegevensverwerking gebeurt hierbij in opdracht van ons op basis van een Data Processing Agreement, die we met MailChimp hebben gesloten. Daarin verplicht MailChimp zich ertoe de gegevens van onze gebruikers te beschermen, uitsluitend in opdracht van ons te verwerken en met name niet aan derden door te geven.

De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, evenals hun verdere, in het kader van deze bepalingen omschreven gegevens, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie in opdracht van ons voor verzending en evaluatie van de nieuwsbrief. Verder kan MailChimp deze gegevens volgens hun eigen informatie gebruiken voor optimalisering of verbetering van de eigen services, bijv. voor technische optimalisering van de verzending en weergave van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om ze zelf aan te schrijven of om aan derden door te geven.

We vertrouwen op de betrouwbaarheid en IT- en gegevensbeveiliging bij MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder de EU-VS-gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en dus verplicht de gegevensbeschermingvoorschriften van de EU in acht te nemen.

De gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp kunt u hier inzien: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We wijzen u erop dat, na verzending van de nieuwsbrief, uw gebruik van onze nieuwsbrief door ons wordt geëvalueerd. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens, ook wel tracking- of telpixels genoemd. Dit zijn een pixel grote grafische bestandjes, met een link naar onze website, die ons in staat stellen uw gebruikersgedrag voor wat betreft onze nieuwsbrief te evalueren. Dit gebeurt door technische informatie te verzamelen, bijv. over uw browser, uw systeem, uw IP-adres, het tijdstip van de oproep en webbakens die gekoppeld aan een eigen ID aan uw e-mailadres zijn toegewezen.

Tracking door middel van webbakens is niet mogelijk, wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard gedeactiveerd heeft. In een dergelijk geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig aan u getoond en is het mogelijk dat u niet alle functies kunt gebruiken. Wanneer u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovengenoemde tracking plaats.

bb) Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de keuze van een actuele, voor u interessante voucheraanbieding wordt door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres doorgegeven aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus), (art. 6 lid 1 punt f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt voor afhandeling van eventueel bezwaar tegen marketing door Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 punt c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor het doel van gegevensbeveiliging en over het algemeen na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 punt f AVG). Bovendien geven we voor het doel van afrekening gepseudonimiseerd het bestelnummer, de bestelwaarde en valuta, de sessie-ID, de couponcode en het tijdstip aan Sovendus door (art. 6 lid 1 punt f AVG). Wanneer u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus, er voor uw e-mailadres geen sprake is van bezwaar tegen marketing en u op de uitsluitend in dit geval getoonde voucherbanner klikt, worden door ons uw aanspreekvorm, naam, postcode, land en e-mailadres versleuteld aan Sovendus doorgegeven voor opstelling van de voucher (art. 6 lid 1 punt b, f AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus kunt u vinden in de online gegevensbeschermingsbepalingen op www.sovendus.de/datenschutz.

cc) Markt- en opinieonderzoek:

We gebruiken uw gegevens bovendien voor markt- en opinieonderzoek. Vanzelfsprekend gebruiken we de gegevens uitsluitend geanonimiseerd voor eigen statistische doeleinden. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of openbaar gemaakt. We slaan de antwoorden uit onze enquêtes niet op samen met uw e-mailadres of andere persoonsgegevens.

De voor de bovengenoemde doelen verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van het door u beoogde gebruik of wanneer dit nodig is voor het waarborgen van het eigen gerechtvaardigde belang van BLACKROLL AG.

Uw persoonsgegevens worden aan derden doorgegeven wanneer en in zoverre dit in het kader van het door u beoogde gebruik nodig is. Voor het overige worden uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden, tenzij wettelijke of officiële voorschriften ons daartoe verplichten.

dd) WhatsApp-Chat-Aanbieder

Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

In de loop van de deelname aan Messenger communicatie, stemt de eindklant in met de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens (incl. bijv. voor- en achternaam, telefoonnummer, Messenger ID, profielfoto en berichten/chatgeschiedenis) in overeenstemming met de bepalingen van Art. 6 para. 1 lit. a 1 lit. a DSGVO.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken; in dit verband heeft de eindgebruiker te allen tijde de mogelijkheid contact op te nemen met BLACKROLL AG, Hauptstr. 17, CH-8508 Bottighofen, SWITZERLAND met het verzoek om zijn informatie en persoonsgegevens te wissen en hem geen informatie meer toe te zenden.

WhatsApp chat aanbieder

Voor WhatsApp-chats gebruiken wij ‘Hello Charles’, een softwareoplossing die wordt geleverd door Charles GmbH, Gartenstr. 86-87, 10115 Berlijn, Duitsland, in het kader van een verwerkingsovereenkomst in opdracht. Voor deze dienst wordt de WhatsApp Business API gebruikt, zodat WhatsApp geen toegang heeft tot persoonsgegevens in ons verantwoordelijkheidsgebied. De berichten die met ons worden uitgewisseld, worden gecodeerd wanneer gebruik wordt gemaakt van de Business API, zodat derden geen toegang hebben tot de inhoud. De rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO, aangezien de respectieve gebruiker door gebruik te maken van de chatfunctie te kennen geeft dat hij via dit kanaal met ons wenst te communiceren en de overeenkomstige verwerking van persoonsgegevens in zijn belang is. Het gebruik van WhatsApp door de betreffende gebruiker wordt uitsluitend beheerst door de overeenkomsten die hij/zij met de aanbieder van WhatsApp heeft gesloten.

De mogelijke messenger providers en de bijbehorende privacyverklaringen zijn:


Serverlogbestanden

Wanneer u onze website bezoekt en onze onlinediensten gebruikt, worden via uw browser de volgende gegevens overgedragen en tijdelijk opgeslagen in een protocolbestand:

  • gebruikte browsertype/-versie
  • Referrer URL (bron van de verwijzing op onze website)
  • opgeroepen pagina's/bestanden
  • IP-adres van de aanvragende computer
  • datum en tijdstip van de aanvraag van de server.

Deze opslag in zgn. serverlogbestanden vindt plaats om technische redenen en is nodig voor het waarborgen van de systeembeveiliging. Deze gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd geëvalueerd voor statistische doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze website. Toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon vindt niet plaats, niet door ons en ook niet door derden in opdracht van ons. Bovendien worden met behulp van deze gegevens geen gebruikersprofielen met een persoonlijk karakter aangemaakt.

Cookies

Wanneer u een bezoek brengt aan onze website en onze onlineshop, kan het zijn dat we informatie in de vorm van een cookie of met cookies vergelijkbare technologie op de door u gebruikte computer of uw mobiele apparaat plaatsen (hierna overal: "cookies").

Het accepteren van dergelijke cookies is geen voorwaarde voor bezoek aan onze website of gebruik van de onlineshop. We wijzen u er echter op dat bepaalde functies alleen te gebruiken zijn wanneer u ons toestaat cookies te plaatsen.

a) Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw gegevensdrager worden geplaatst en die bepaalde instellingen en gegevens over uw browser opslaan voor uitwisseling met ons systeem. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies te onderscheiden: de zogenaamde sessiecookies, die gewist worden zodra u uw browser sluit, en tijdelijke of permanente cookies, die voor een langere periode of onbepaalde tijd op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Het opslaan van cookies helpt ons erbij onze website en onze onlineshop, evenals de daarop aangeboden diensten, passend aan u weer te geven en uw gebruik van onze aanbiedingen te vereenvoudigen.

b) Welke cookies worden door ons gebruikt?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van een sessie automatisch weer van uw gegevensdrager gewist (vandaar sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelmandfunctie op meerdere pagina's aan te kunnen bieden. We maken bovendien gebruik van cookies die ook na afloop van de sessie op uw gegevensdrager blijven staan. Wanneer u de website of de onlineshop opnieuw bezoekt, wordt zo automatisch herkend dat u al eerder bij ons was en aan welke invoer en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of permanente cookies (met een levensduur van een maand tot maximaal 2 jaar) worden op uw gegevensdrager opgeslagen. De op onze webserver voor deze cookies opgeslagen referentiegegevens worden na afloop van de vastgestelde tijd automatisch gewist. Cookies dienen er met name toe ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Het uitsluitende doel van deze cookies is ons aanbod zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen en uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze onlineshop zo prettig mogelijk weer te geven.

c) Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?

In de door ons gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daarom niet rechtstreeks in verband te brengen met een bepaalde persoon en dus ook niet met u. Bij activering van de cookies krijgen ze een identificatienummer toegewezen. Koppeling van persoonsgegevens wordt door ons niet gedaan. Op basis van cookietechnologie krijgen we ten hoogste gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke van onze pagina's bezocht zijn en welke aangeboden diensten gebruikt werden.

d) Hoe kan ik opslag van cookies voorkomen?

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen geaccepteerd wordt wanneer u daarin toestemt. Op die manier kunt u, wanneer u de desbetreffende toestemming weigert, ook bezwaar maken tegen het gebruik van onze cookies.

Wanneer u niet wilt dat we de door u gebruikte computer of uw mobiele apparaat kunnen herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw gegevensdrager voorkomen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te kiezen. Hoe dat in afzonderlijke gevallen in zijn werk gaat, kunt u vinden in de handleiding van uw browserfabrikant. Bovendien kunt u alle cookies of andere vormen van tracking (bijv. telpixels) ook deactiveren door middel van gratis browser add-ons, zoals "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/) in combinatie met de "EasyPrivacy"-lijst (https://easylist.to/). Wanneer u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkte functionering van ons aanbod.

Webanalyse tools / Google Analytics

a) Google Analytics

Om ons aanbod voortdurend te kunnen verbeteren en te optimaliseren, gebruiken we zogenaamde trackingtechnologieën. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Google Analytics.

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestandjes, die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van ons aanbod te analyseren. Door het cookie wordt informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) verzameld en aan Google overgedragen en daar opgeslagen. We willen erop wijzen dat Google Analytics op onze website werd uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();“, om geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen. Uw IP-adres wordt daarom op ons verzoek door Google uitsluitend in verkorte vorm verzameld, wat anonimisering garandeert en gevolgtrekkingen over uw identiteit onmogelijk maakt. Bovendien wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Google heeft zich verplicht tot nakoming van de door het Amerikaanse handelsministerie openbaargemaakte Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS over de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit de lidstaten van de EU. Google gebruikt de genoemde informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om andere met het gebruik van websites en internet verband houdende diensten aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van gegevensverwerking in opdracht.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware op de desbetreffende manier in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien verzameling en verwerking van de door het cookie geregistreerde en op uw gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google voorkomen door de in de volgende link ter beschikking gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de..

b) Hotjar

We maken gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op onze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's doorbrengen, welke links ze aanklikken, wat ze leuk vinden en wat niet, enz.), wat ons erbij helpt ons aanbod op de feedback van onze gebruikers af te stemmen. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie over het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparatuur te verzamelen (met name het IP-adres van het apparaat, dat alleen in geanonimiseerde vorm wordt verzameld en opgeslagen), de beeldschermgrootte, het apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, de locatie (alleen het land) en de taal waaraan de voorkeur wordt gegeven voor weergave van onze website. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons voor identificatie van afzonderlijke gebruikers gebruikt of aan andere gegevens over afzonderlijke gebruikers gekoppeld. Meer informatie vindt u hier in de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar.

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en van informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar, evenals tegen het plaatsen van trackingcookies van Hotjar, door deze opt-out-link aan te klikken.

Retargeting/remarketing

We maken op onze website en in onze onlineshop gebruik van retargeting-/remarketingtechnologieën voor optimalisering van ons aanbod.

a) Wat is retargeting/remarketing?

Op onze website worden op basis van cookie-/trackingtechnologie gegevens verzameld voor optimalisering van onze reclame en het volledige onlineaanbod (zgn. retargeting/remarketing). Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen er alleen toe het gebruik van onze website te evalueren en gebruikers, die al interesse hebben getoond voor onze onlineshop en onze producten, door reclame attent te maken op onze website en de websites van onze partners. Met deze technologie kunnen wij en onze partners u reclame of speciale aanbiedingen en services presenteren, waarvan de inhoud bijv. is gebaseerd op de door middel van clickstream-analyse verkregen informatie (bijv. reclame die erop afgestemd is dat de afgelopen dagen uitsluitend bepaalde artikelen uit ons aanbod werden bekeken). We zijn ervan overtuigd dat het invoegen van op interesse gebaseerde reclame over het algemeen interessanter is voor de gebruiker dan reclame die niet persoonsgericht is. Invoegen van reclame op onze website of op de websites van onze partners gebeurt op basis van een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. De opstelling van gebruiksprofielen gebeurt echter uitsluitend in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm. Uw trackinggegevens worden op geen enkel moment gekoppeld aan de bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Hoe u retargeting-/remarketingtechnologieën kunt deactiveren, kunt u lezen in de volgende alinea van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Google AdWords Remarketing en Facebook Custom Audience

We maken op deze website gebruik van de functie Remarketing of "Vergelijkbare doelgroepen" in AdWords van de onderneming Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna genoemd "Google",

Google gebruikt cookie-/trackingtechnologieën, die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van ons aanbod te analyseren. De door de cookie-/trackingtechnologie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De laatste drie posities van het IP-adres worden vervolgens door Google ingekort, zodat eenduidige toewijzing van het IP-adres onmogelijk is.

Google heeft zich verplicht tot nakoming van de door het Amerikaanse handelsministerie openbaargemaakte Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS over de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit de lidstaten van de EU. Google gebruikt de genoemde informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor websitebeheerders op te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verband houdende diensten aan ons te verlenen. Google kan deze informatie in het voorkomende geval ook aan derden overdragen, in zoverre dit wettelijk verplicht is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Derde aanbieders, inclusief Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Derde aanbieders, inclusief Google, maken gebruik van opgeslagen cookie-/trackinginformatie om advertenties te plaatsen op basis van voorafgaande bezoeken van een gebruiker aan deze website.

Meer informatie over anonieme analyse van uw zoekgedrag vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/... http://www.google.com/policies...

U kunt te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen gegevensverzameling en -opslag voor het doel van remarketing, door op interesse gebaseerde reclame bij Google te deactiveren of de diensten op de website van Network Advertising Initiative te deactiveren. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk geen volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Deze website maakt verder gebruik van retargeting tags en Custom Audience van de onderneming Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA, hierna genoemd "Facebook”.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de remarketing tags rechtstreeks verbinding gelegd tussen uw browser en de server van Facebook. Facebook ontvangt zo de informatie dat u met uw IP-adres een bezoek aan onze pagina heeft gebracht. Op die manier kan Facebook het bezoek aan onze pagina toewijzen aan uw gebruikersaccount. De zo verkregen informatie kunnen we gebruiken voor weergave van Facebook Ads. We willen u erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Facebook.

Voor wat betreft het gebruik van Custom Audience, willen we u erop wijzen dat Facebook en derden gebruikmaken van cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën voor het verzamelen of inwinnen van informatie op deze website. Met behulp van de verkregen gegevens kunnen we onze Facebook-activiteiten effectiever vormgeven en bijv. bijdragen of advertenties alleen laten weergeven aan bezoekers van onze website. De zo verzamelde gegevens worden uitsluitend versleuteld aan Facebook doorgegeven en zijn voor ons anoniem, dat wil zeggen dat we de persoonsgegevens van afzonderlijke gebruikers niet kunnen zien.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook en Custom Audience vindt u hier: https://www.facebook.com/about... of https://www.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website. Wanneer u geen gegevensverzameling via Custom Audience wilt, kunt u Custom Audience hier deactiveren.

Bovendien kunt u Google remarketing- en retargeting tags evenals alle cookies of andere vormen van tracking (bijv. telpixels) ook deactiveren door middel van gratis browser add-ons, zoals "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/) in combinatie met de "EasyPrivacy"-lijst (https://easylist.to/).

Veiligheid

We treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend volgens de technologische ontwikkelingen verbeterd.

De door u in het kader van registratie doorgegeven persoonsgegevens worden bij ons door versleuteling beveiligd overgedragen. Dit geldt zowel voor de registratieprocedure als voor het inloggen als klant. We maken daarbij gebruik van het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Niemand kan echter absolute bescherming garanderen. We beveiligen onze website en overige systemen echter door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of openbaarmaking van uw gegevens door onbevoegde personen.

Houd er echter rekening mee dat vooral bij communicatie per contactfunctie en e-mail geen volledige gegevensbeveiliging door ons kan worden gegarandeerd. We raden u daarom verzending op een veilige manier aan, bijvoorbeeld per brief, vooral als het gaat om vertrouwelijke informatie.

Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor uitvoering van het met opslag beoogde doel, in zoverre er geen sprake is van een hiermee in strijd zijnde wettelijke bewaarplicht of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. In deze gevallen kunt u ook aanspraak maken op wissing. In plaats van wissing kunt u de gegevens ook laten blokkeren wanneer wissing in strijd is met wettelijke of contractuele bewaartermijnen, er reden bestaat aan te nemen dat wissing gerechtvaardigde belangen schaadt of dat wissing vanwege de speciale vorm van opslag niet of uitsluitend met onevenredig grote inspanning mogelijk is.

Uw rechten

In geval van vragen over de verzameling, de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, verstrekken we u graag te allen tijde kosteloos en onmiddellijk informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens. We zijn u graag van dienst, ook wanneer u rectificatie, blokkering of wissing van uw gegevens wenst of in geval van bezwaar, informatieverzoeken of algemene vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Richt u hiervoor schriftelijk tot Blackroll AG, Hauptstraße 17, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland of stuur ons een e-mail op het volgende adres: shop.nl@blackroll.com.

Wijzigingen

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn de inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen. We behouden ons daarom het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde versie van de gegevensbeschermingverklaring zullen we ook op deze plaats bekendmaken. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunt u daar de vernieuwde gegevensbeschermingsverklaring lezen.

Versie: mei 2018

Gratis verzending vanaf 25€ Gratis verzending vanaf 25€
90 dagen recht op retour 90 dagen recht op retour
Gratis App Gratis App