Doneer om de onafhankelijkheid van Oekraïne te ondersteunen
Gratis verzending vanaf 25€ Gratis verzending vanaf 25€
90 dagen recht op retour 90 dagen recht op retour
Gratis App Gratis App

Deelnamevoorwaarden - Winactie Pasen

BLACKROLL AG · xx-xx-xxxx

1. Onderwerp van de deelnamevoorwaarden en organisator

Deze algemene deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de op de Facebook- en Instagram-pagina's van BLACKROLL®_Nederland, BLACKROLL AG, Hauptstr. 17, CH-8598 Bottighofen (Zwitserland), georganiseerde wedstrijd met als prijs een BLACKROLL® RECOVERY BLANKET ULTRALITE, BLACKROLL® BALL 08 | 12, BLACKROLL® MICRO & MINI, BLACKROLL® LOOP BAND in het geel.

2. Deelname

2.1. Deelname aan de wedstrijd is gratis. Door de paashazen op de website te delen op social media in de story, maak je kans op een BLACKROLL® RECOVERY BLANKET ULTRALITE, BLACKROLL® BALL 08 | 12, BLACKROLL® MICRO & MINI, BLACKROLL® LOOP BAND in het geel.

2.2. Door aan de wedstrijd deel te nemen, accepteer je deze deelnamevoorwaarden. De wedstrijd loopt van 17 april 2022 tot en met 18 april 2022.

2.3. Alle personen ouder dan 18 jaar uit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van BLACKROLL AG en van de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de wedstrijd, evenals hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

2.4. De wedstrijd is niet gekoppeld aan Facebook/Instagram: de wedstrijd wordt noch gesponsord, noch ondersteund, noch georganiseerd door Facebook/Instagram.

3. Prijzen, aanwijzing van de winnaars en notificatie van de winnaars

3.1. Een BLACKROLL® RECOVERY BLANKET ULTRALITE, BLACKROLL® BALL 08 | 12, BLACKROLL® MICRO & MINI, BLACKROLL® LOOP BAND in het geel.

3.2. We verloten 1x de volgende producten een BLACKROLL® RECOVERY BLANKET ULTRALITE, BLACKROLL® BALL 08 | 12, BLACKROLL® MICRO & MINI, BLACKROLL® LOOP BAND in het geel onder alle deelnemers.

3.3. De winnaar krijgt bericht via een Facebook-/Instagram-bericht.

3.4. Elke deelnemer kan slechts één keer een prijs winnen. Het inwisselen, overdragen, afhalen of contant uitbetalen van de prijs is niet mogelijk.

4. Toekenning van gebruiksrechten

4.1. De deelnemer garandeert de eigenaar te zijn van de nodige rechten op de geüploade of gelinkte foto's wanneer er afbeeldingen geüpload worden. Als de deelnemer niet de enige met auteursrecht of niet de enige rechthebbende is, dan verklaart hij/zij uitdrukkelijk dat hij/zij over de vereiste rechten beschikt om deel te nemen aan de wedstrijd.

4.2. De deelnemer verleent BLACKROLL AG de volgende eenvoudige, tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte, maar niet-exclusieve gebruiksrechten voor de gebruikte foto/geschreven tekst:

• het recht om de foto/bijdrage op een server op te slaan;

• het recht om de foto geheel of gedeeltelijk voor het publiek beschikbaar te stellen via de socialemediakanalen en onze websites (https://blackroll.com/nl);

• het recht om de foto te gebruiken ter promotie van onze producten;

• het recht om de foto te bewerken, waarbij de afbeelding niet vervormd mag worden.

4.3. Bij het gebruik van de afbeelding zullen we de eigenaar van het auteursrecht op gepaste wijze noemen, voor zover dit haalbaar is rekening houdend met de specifieke vorm van gebruik.

4.4. Door de prijs te accepteren, gaat de winnaar ermee akkoord dat we zijn/haar naam voor reclamedoeleinden mogen gebruiken.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1. Als de deelnemer foto's uploadt, dan garandeert de deelnemer dat hij/zij geen inhoud zal sturen waarvan de verstrekking, de publicatie of het gebruik in strijd is met de geldende wetgeving of de rechten van derden schendt.

5.2. De deelnemer ontheft BLACKROLL® van alle schadeclaims van derden van welke aard dan ook die voortvloeien uit de onwettigheid van foto's die de deelnemer heeft gebruikt. De verplichting tot vrijwaring omvat ook de verplichting om BLACKROLL® volledig vrij te stellen van juridische verdedigingskosten (bijv. gerechts- en advocaatkosten).

6. Privacybescherming

6.1. Om deel te nemen aan de wedstrijd is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen, bewaren en gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om de wedstrijd te organiseren. Alle persoonsgegevens van de deelnemer worden niet zonder zijn/haar toestemming aan derden verstrekt, noch aan derden ter beschikking gesteld voor gebruik. In dit kader heeft BLACKROLL® echter het recht om de gegevens van de winnaar over te dragen aan samenwerkingspartners om de prijs uit te kunnen reiken. De winnaars kunnen met vermelding van hun naam worden gepubliceerd op de websites en/of op de socialemediakanalen van BLACKROLL® en/of op die van hun samenwerkingspartners in kwestie. De winnaar gaat uitdrukkelijk akkoord met deze vorm van publicatie.

6.2. De deelnemer kan zijn gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De herroeping moet schriftelijk of per e-mail naar BLACKROLL® worden gestuurd. Na het intrekken van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de deelnemer onmiddellijk gewist.

6.3. Indien de deelnemer zich in het kader van de wedstrijd inschrijft voor een nieuwsbrief, zijn wat betreft het gebruik van zijn/haar gegevens de voorwaarden van toepassing die genoemd zijn in verband met de aanmelding voor de nieuwsbrief en tevens zijn onze bepalingen inzake gegevensbeschermings van toepassing.

7. Slotbepalingen

7.1. BLACKROLL® behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen, voortijdig te beëindigen of te verlengen. Dit geldt met name als het geplande verloop van de wedstrijd wordt verstoord of verhinderd. In dat geval kunnen de deelnemers geen aanspraak maken op enige vordering jegens BLACKROLL®.

7.2. BLACKROLL® behoudt zich het recht voor om deelnemers om gegronde redenen uit te sluiten van de wedstrijd en om prijzen terug te vorderen, met name als er een gerechtvaardigd vermoeden of bewijs is van onjuist verstrekte informatie, manipulatie, schending van deze deelnamevoorwaarden of andere ongeoorloofde handelingen.

7.3. Vragen en klachten moeten worden gericht aan support@blackroll.com.

7.4. De wedstrijd is onderworpen aan de wet van de Bondsrepubliek Duitsland. De beslissing van de jury is definitief.